User Image
User Image
Artikel | Sunda Jarambah Teu Weléh Nyaah ka Lembur

Sunda Jarambah Teu Weléh Nyaah ka Lembur

admin Jumat, 11 November 2016
 • 11:26:59
 • 1527

  Najan jauh lunta meuntasan lautan, ka lembur mah teu weléh tibelat. Kitu nu karasa ku urang Tatar Sunda nu ayeuna dumuk di Provinsi Gorontalo, Sulawesi gé. Arinyana, remen inget ka lembur sarta hayang némbongkeun kanyaahna ka sarakan.***

  Upama urang Sunda tibelat ka bali geusan ngajadi, di lingkungan anyar gé, di pangumbaran tetep diajar bumetah. Atuh, paripolahna gé kudu bisa mihapékeun manéh. Ceuk paribasa téa mah, pindah cai pindah tampian!
  Urang Sunda kaasup nu dumuk di Gorontalo, Sulawesi kudu sawadina bisa mihapékeun diri (nyaluyukeun diri jeung alamna), sarta ngaraksa-ngariksa beungkeutan silaturahim nu harmonis, kalawan hirup nu silih asah-asih-asuh. Silih pihapékeun diri jeung papada dulur. Urang Sunda di pangumbaraan, kudu tetep ngagedurkeun sumanget midangkeun karya pinunjul dibarengan ku laku lampah sauyunan sinérgis adumanis rancagé gawé dina rupa-rupa widang. Kitu téh, sangkan urang tatar Sunda mangapaat di mana waé ayana.
  Di mana waé urang nganjrek, mémang, urang Sunda umumnna, hususna réngréngan pangurus Paguyuban Pasundan sangkan bisa nyaluyukeun (dialéktika) jeung kaayaan, minangka konsékuénsi logis pikeun ngarojong kana pangwangunan bangsa ka hareup. Pangurus Paguyuban Pasundan di mana waé ayana ajeg panceg dina adeg-adeg. Ulah luntur ku usum, laas ku jaman, moal keuna ku robahna panéka jaman. Urang kudu bisa nyaluyukeun, masing hadé jeung baraya.
  Ka réngréngan pangurus Paguyuban Pasundan , masing sareundeuk saigel babarengan bajoang jeung masarakat Gorontalo séjénna enggoning ngawangun Indonesia ka hareup. Ulah témbong sikep gumaing, guminter sarta sikep adu geulis, tapi masing akur jeung dulur, sing nyaah jeung baraya.
  Pangurus Paguyuban Pasundan (PP) di mana waé ayana, masing bisa ngigelan jeung ngigelkeun jaman. Sing bisa nempatkeun diri jeung wanoh kana ajén-inajén Sunda. Salian ti éta, kudu nempatkeun diri jadi lembaga nu mibanda pangaruh sarta ngabogaan sima. Copélna, masing bisa méré légitimisi ngeunaan kasundaan. Sing jadi pangimpungan, pangiuhan sarta jadi imah balaréa.
  Nu ditepikeun di luhur téh, saripati biantarana Ketua Umum PB. Paguyuban Pasundan, Prof. Dr. HM. Didi Turmudzi, M.Si basa ngistrénan réngréngan pangurus Paguyuban Pasundan Provinsi Gorontalo, Sulawesi Utara, sawatara waktu ka ka liwat.

  Nguatan Duduluran
  Ayana urang Sunda di Gorontalo, meunang pangabéa ti pribumi. Kitu deui pangurus Paguyuban Pausndan di éta tempat, diajénan pisan ku pribumi téh. Kaayaan nu kawas kitu, ditétélakeun ku Sekda Provinsi Gorontalo, Winarni Monoarfa, yén ku nilik t misi Paguyuban Pasundan, tétéla luyu pisan jeung program unggulan Pamaréntah Provinsi Gorontalo nu dilaksanakeun ku Gubernur Rusli Habibie sareng Wagub Idris Rahim mangsa bakti (2012-2017). Ari nu misina téa, merangan kabodoan jeung kamiskinan. Tah, pakarepan kitu téh, luyu pisan jeung udagan nu hayang kahontal ku Pemda Gorontalo.
  “Misi-misi nu luyu sareng dijalankeun ayeuna, nya éta ngaliwatan opat program unggulan Pa Gubernur Rusli Habibie sareng Wagub Idrus dianatarana téh sapertos nu janten misi Paguyuban Pasunda,” ceuk Prof. Winarni waktu biantara ngabagéa istrénan Pangurus Paguyuban Pasundan di Gorontalo, Minggu (6/11) nu luamngsung di Gedung Bele Li Mbui, Kota Gorontalo.
  Winarni nandeskeun, misi merangan kabodoan jeung kamiskinan kaasup kaa opat program unggulan, nyaéta Pendidikan Gratis, Kesehatan Gratis, Infrastruktur jeung Ekonomi Kerakyatan.
  “Kanggo ngungkulan pasualan kabodoan sareng kamiskinan, skala prioritas opat program ungglan pamarentah, nyaeta pendidikan tos dilaksanakeun kalawan haratis, sareng Pemprop gé parantos ngalaksanakeun ngundakkeun panghasilan (gajih) guru non ASN. Saterasna, Pemprop Gorontalo ngaharatiskeun kasehatan ka sakumna masarakat pikeun tatamba ka Puskesmas sareng rumah sakit. Salian ti éta, infrastruktur minangka daerah nu mayoritas pangeusina patani sareng pamayang (nelayan), pamarentah mrioritaskeun jalan geusan ngalancarkeun sentra pertananian, sarta ekonomi karakyatan. Pamarentah maparin kalongsongan pikeun investasi sareng numuwuhkeun UMKM di Gorontalo,” pokna Prof.Wianrni
  Hadir dina acara Gubernur Petahana Rusli Habibie sareng Idah Syahidah Rusli Habibie, Ketua Umum PB. Paguyuban Pasundan katut réngréngan pangurus puseur, Rektor Universitas Pasundan Prof. Dr. Ir. H. Eddy Jusuf. Sp., M.Si., M.Kom.***